Fotopowiat 2014. Czekamy na zgłoszenia do plebiscytu

red
Z okazji publikacji nowego tygodnika Bieruń-Lędziny zapraszamy do udziału w zabawie. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu Fotopowiat 2014.

Czekamy na Wasze zdjęcia z Tygodnikiem Bieruńsko-Lędzińskim - liczy się pomysł. Może to być ujęcie przy porannej prasówce lub rodzinne zdjęcie z tygodnikiem przy grillu.

Nagrodą główną w plebiscycie jest pobyt w hotelu SILVAN SPA

Zdjęcia można wysyłać na adres marketing@dz.com.pl z dopiskiem „Fotopowiat” w tytule mejla. W mejlu napiszcie w kilku zdaniach, kogo przedstawia nadesłana fotografia, w jakich okolicznościach powstała. Ważne jest, abyście przesyłając zdjęcie napisali, iż macie prawo do jego publikacji w serwisie naszemiasto.pl oraz w wydaniu papierowym Dziennika Zachodniego.

Na zdjęcia czekamy do 13 czerwca.

6 czerwca rozpoczniemy głosowanie. Głosować będzie można na trzy sposoby: tradycyjnym klikiem w okno kandydata. W ten sposób można będzie oddać 5 głosów w ciągu doby (waga głosu wynosi 1). Drugi sposób to głosowanie przez Facebooka. W ten sposób można oddać również 5 głosów w ciągu doby (waga takiego głosu wynosi 2). Trzeci sposób to głosowanie SMS. W ten sposób można oddać dowolną liczbę głosów w ciągu doby. Waga takiego głosu wynosi 5. (Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT).

Terminarz:
Zgłoszenia 23.05 do 13.06
Głosowanie 06.06 do 23.06

Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Fotopowiat 2014 zwany dalej „Konkursem”.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest:
• „Polskapresse” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec, wydawca Dziennika Zachodniego zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3
• Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.bierun.naszemiasto.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 4
• W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia (zwana dalej „Uczestnikiem”).

• Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz spółek należących do Polskapresse Sp. z o.o., a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 5
• Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 23 maja 2014 roku do 13 czerwca 2014 roku wysłać zgłoszenie konkursowe zawierające:
• dane osobowe: imiona i nazwiska autora zdjęcia, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu wraz ze zdjęciem, które będzie przedstawiało: uczestnika konkursu (z/ bez członkami jego rodziny) lub członka jego rodziny podczas pobytu w dowolnym miejscu wraz z egzemplarzem Dziennika Zachodniego – tygodnik Bieruńsko-Lędziński. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć opis miejsca w jakim zostało wykonane oraz podać imiona i nazwiska osób, które znajdują się na zdjęciu.
Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail: marketing@dz.com.pl

• Parametry fotografii:
Dla fotografii cyfrowej:
• max. objętość pliku: 5 MB
• format pliku: .jpg

• Jeden Uczestnik może dokonać do 3 Zgłoszeń.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub portalu internetowego www.naszemiasto.pl, błędów systemu komputerowego portalu internetowego www.bierun.naszemiasto.pl będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

• Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w gazecie Dziennik Zachodni i portalu internetowym www.naszemiasto.pl.

• Organizator Konkursu ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu, czy też naruszenia zasad współżycia społecznego.

§ 6
• Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
• utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;
• zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
• zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
• publiczne wykonanie;
• publiczne wystawianie;
• publiczne wyświetlanie;
• publiczne odtwarzanie;
• wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą;
• wprowadzanie do pamięci komputera;
• publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
• najem oryginału lub egzemplarzy;
• użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
• nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub
bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej;
• reemisja;
• wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

• Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie koniecznym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

• Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające jego reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

• Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

• Przesłane przez Uczestnika zdjęcia zostaną zamieszone na stronie www.dziennikzachodni.pl w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków zamieszczonych w regulaminie, a następnie poddane ocenie poprzez organizację sms-owego głosowania.
• Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji na łamach gazety jedynie wybranych przez siebie zdjęć.

NAGRODY W KONKURSIE
§ 7
• Organizator przewidział w Konkursie:
• za zajęcie I miejsca – nagrodę w postaci pobytu weekendowego dla dwóch osób (1 nocleg) w „Hotelu Silvan Spa”.
• za zajęcie II i III miejsca – nagrodę niespodziankę

• Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

• W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może nie wydać lub zażądać zwrotu nagrody rzeczowej.

• Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia i zostali Laureatami nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

• Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
• nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub
• z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
• odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody; lub
• uprzednio nie uiści w razie takiej konieczności podatku dochodowego od nagrody.

• Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

• Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej w Konkursie.

TERMINARZ KONKURSU
§ 8

• Publikacja nadesłanych zdjęć na łamach serwisu www.dziennikzachodni.pl od momentu nadesłania min. 10 zdjęć w Konkursie do 13 czerwca 2014 roku
• Głosowanie za pomocą smsów od momentu nadesłania min. 10 zdjęć w Konkursie do 6 czerwca 2014 roku

GŁOSOWANIE W KONKURSIE
§ 9

• Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni Czytelnicy „Dziennika Zachodniego” z wyjątkiem pracowników Organizatora.
• Każdemu zgłoszeniu zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanym numerem będą przedstawieni na stronie „bierun.naszemiasto.pl” w okresie trwania Konkursu.
• Głosować można zakupując e-wydanie dziennika „Dziennik Zachodni” poprzez wysłanie wiadomości SMS na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
• Jedna osoba może zakupić SMSem dowolną ilość e-wydań Dziennika Zachodniego w Konkursie. Jedno e-wydanie zakupione w Konkursie stanowi także jeden głos w Konkursie.
• Zakupione e-wydanie „Dziennika Zachodniego” będzie dostępne na stronie www.edziennikzachodni.pl po aktywacji otrzymanego zwrotnie kodu.
• Zakup przez głosujących e-wydań w Konkursie odbywać się będzie przez wysłanie wiadomości SMS na nr 72355, w treści należy wpisać DZF (kropka lub spacja) oraz numer przypisany wybranemu kandydatowi (np. DZF.55 lub DZF 55). Koszt zakupionego e-wydania wynosi 2,46 zł z VAT . Zakupu e-wydań w ten sposób należy dokonywać od momentu zamieszczenia zdjęć wraz z przydzielonymi numerami porządkowymi do dnia 06.06.2014 r. do godz.23.59
• Każdy biorący udział w Konkursie, kupując SMSem e-wydanie gazety „Dziennik Zachodni” zamawia jednocześnie wiadomości informacyjno-reklamowe organizatora Konkursu.
• Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybrane zgłoszenie, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora Konkursu i/lub partnerów reklamowych organizatora. Wysyłanie wiadomości może być zablokowane po wysłaniu SMS-a zawierającego słowo "STOP" zamiast opcji głosowania.
• W trakcie trwania Konkursu każda osoba może przesłać dowolną ilość wiadomości smsowych.
• Do wszystkich głosujących za pomocą SMSów w dniu zakończenia głosowania w Konkursie zostanie wysłane pytanie konkursowe. Trzy osoby, które prawidłowo i najszybciej odpowiedzą na pytanie konkursowe smsem zwrotnym, otrzymają upominki: zestawy gadżetów.

WYŁONIENIE LAUREATÓW
§ 10

• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 27.06.2014 roku na łamach gazety Dziennik Zachodni oraz serwisu www.bierun.naszemiasto.pl
• Zwycięzcy Konkursu, którzy najszybciej odpowiedzieli na pytanie konkursowe zostaną poinformowani za pomocą SMS’a wysłanego z dedykowanego systemu do obsługi konkursów „Hermes”.
• Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.
• Organizator ustanawia adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi Konkursu: Dziennik Zachodni, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, e-mail: marketing@dz.com.pl
• Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów w Konkursie.
• Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu osobiście lub na piśmie.

3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.

5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Śląska ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, operatorów serwisów internetowych, firm kurierskich oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

10. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a Konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, w takim przypadku przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

11. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

12. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Dziennika Zachodniego oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A.

14. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, bez powiadamiania Uczestnika ale poprzez zamieszczenie stosownej informacji na łamach gazety Dziennik Zachodni lub strony www.dziennikzachodni.pl.

15. Osobą nadzorującą Konkurs ze strony Organizatora jest:
- Katarzyna Beberok

16. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres organizatora, bądź e-mail: marketing@dz.com.pl.

WYDAWANIE NAGRÓD
§ 12

• Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.
Wszystkie nagrody wyda - „Polskapresse” Sp. z o. o. Oddział Prasa Śląska w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec.
• Nieodebranie Nagród z siedziby Organizatora do dnia 15.07.2014 roku jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

Bayern z Superpucharem Europy

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3