Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwiązania z egzaminu pisemnego [formuła 2017 i 2012]

red.
Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE [formuła 2010, 2017]. Zobacz rozwiązania z egzaminu pisemnego, który pisali 10 stycznia uczniowie. W galerii powyżej znajdziesz KLUCZE ODPOWIEDZI - z wszystkich zawodów! Było ciężko? Czekamy na Wasze komentarze.

KLUCZE ODPOWIEDZI CKE. Egzamin zawodowy pisemny 2020 styczeń [sesja zimowa]. Sprawdź klucz odpowiedzi z Twojego zawodu!

Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych pisali w piątek 10 stycznia egzamin zawodowy potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Trwa głosowanie...

Egzamin zawodowy 2020. Pisałeś go? Był trudny?

W galerii znajdziesz KLUCZE ODPOWIEDZI do egzaminów z tych zawodów:
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.10 Wytwarzanie obuwia
AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
AU.32 Organizacja transportu
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
MS.03 Ochrona osób i mienia
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.06 Jeździectwo i trening koni
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.02 Realizacja nagrań
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
ST.05 Realizacja nagrań studyjnych
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...


Wcześniej pisaliśmy:

Egzamin zawodowy 2020 styczeń. KLUCZE ODPOWIEDZI - egzamin pisemny [CKE, sesja zimowa, PDF, wszystkie zawody]

Uczniowie mieli 60 minut na egzaminie, odpowiedzieć łącznie musieli na 40 pytań zamkniętych. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, zdający musi uzyskać określoną ilość punktów:‎

  • trzeba zdobyć co najmniej 50 % punktów tzn. minimum ‎‎20 punktów) z części pisemnej, a ponadto
  • co najmniej 75 % punktów z części praktycznej

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający te kwalifikacje.

Egzamin zawodowy 2020

Egzamin zawodowy [styczeń 2020] to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest on ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Do egzaminu mogli przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

W terminie od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. odbywać się będzie część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 127 000 osób w 224 kwalifikacjach (z tego w 140 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 139 000 osób w 209 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

• A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
• A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
• E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
• M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
• T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
• T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 40 000 osób w 139 kwalifikacjach (z tego w 64 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 46 000 osób w 138 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

• AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk
• AU.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
• AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
• EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk
• MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny
• MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa.

Egzamin zawodowy 2019 Zima (styczeń – luty 2020)

Egzamin zawodowy - część pisemna 10 stycznia 2020

Część pisemna egzaminu zawodowego 2019 trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Egzamin zawodowy 2019 - część praktyczna:
- Model „d” - 9 stycznia 2019 r.
- Model „w”, „wk” i „dk” - od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r

Część praktyczna egzaminu zawodowego 2019 trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Egzamin zawodowy 2020 styczeń - KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Rozwią...

Kryzys wieku średniego. Skąd się bierze i czy dotyka wszystkich?

Wideo

Komentarze 14

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gosciowa

Cześć, miał już ktoś praktyczny RL26 florystyka? Pozdrawiam

M
Madzia

Ktoś au62 praktyka?

D
DOROTA SŁOTA z działu kadr

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie technik ekonomista i magister pedagogiki dokonały krytycznej oceny dorobku naukowego doktora nauk humanistycznych

G
Gość
10 stycznia, 14:19, Gość:

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

10 stycznia, 15:05, Gość:

witam w prawdziwym swiecie XD

Scwane lisy

G
Gość

ktoś ma ms.19 ?technik elektroradiolog?

J
Joo

Podobno 13go po 12tej mają ogłosić .

J
Joo

Au 65 czekam.

G
Gość

Czy ma ktoś w 100% dobrze rozwiązany arkusz Rl3

N
Natka

Czy ktoś ma odp do au61? :)

D
Dawać RL.16 !

Dawać RL.16 !

G
Gość

czy ktos wie gdzie sa wyniki au.68 opr gov bo ta nie ma dostepu

G
Gość

a gdzie au.68? niby ma byc a go nie ma.....

G
Gość
10 stycznia, 14:19, Gość:

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

witam w prawdziwym swiecie XD

G
Gość

Strona próbuje wzbogacić się na kliknięciach w reklamy publikując artykuł o rzekomych odpowiedziach do egzaminu zawodowego ze stycznia 2020 - których oczywiście nie udostępnia. To jest jawne oszustwo.

Dodaj ogłoszenie